Process box

... spracováva sa ...

Projekčná činnosť

Elektrická inštalácia NN

 • rodinné domy, prípojky NN
 • verejné osvetlenie VO
 • inteligentné elektroinštalácie
 • technologické objekty
 • zdravotechnická elektroinštalácia

Meranie a Regulácie (MaR) pre výrobné závody, technologické celky

 • komplexné riešenia pomocou štandardných riadiacich systémov
 • komplexné riešenia pomocou riadiacich systémov požadovaných investorom

Meranie a Regulácie (MaR) pre občianske stavby

 • pre rodinné domy
 • administratívne objekty
 • polyfunkčné objekty
 • haly
 • kotolne
 • výmenníkové stanice
 • vzduchotechnické zariadenia
 • tepelné čerpadlá
 • fotovoltika
 • plynomerne, prepočítavače plynu
 • regulačné stanice plynu

Pasívne a aktívne bleskozvody

Rozsah projekcie:
 • štúdie, odborné posudky a odhady
 • projekty pre stavebné povolenie
 • realizačné projekty
 • projekty skutkového stavu
 • jednostupňové projektové dokumentácie
 • overenie projektovej dokumentácie skupiny „A“ a vybavenie všetkých potrebných vyjadrení
 • rozpočty a výkazy materiálu
 • protokoly vonkajších vplyvov
 • rôzne výpočty pre el. zariadenia
Projekčná činnosť